KVKK Aydınlatma Metni

ÖZEL TESLA EMAR GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1-Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla, Çukurambar Mah. 1425. Cad. No:21B Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Özel Tesla Emar Görüntüleme Merkezi Limited Şirketi (“Özel Tesla”) olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Buna istinaden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

2-Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Özel Tesla tarafından sözleşme ilişkisinin ifası gereğince veya meşru menfaatimize dayalı hukuki sebeplerle ve opsiyonel çerezlerin kullanımını kabul etmeniz halinde size özel tanıtım faaliyetlerini yürütmek için açık rızanıza ilişkin hukuki sebeple toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Özel Tesla tarafından elektronik ortamda, sitemiz aracılığı ile; kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

Ancak, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında açıkça belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

3-Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarına uygun ve hizmetin niteliğine bağlı olarak, Kanun’da öngörülen sebeplerle ve sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi, hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde toplanabilmektedir.

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile Özel Tesla tarafından işlenen kişisel verileriniz, verilen sağlık hizmetlerinin niteliğine bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, İnternet, online hizmetler, mobil uygulamalar ile benzeri vasıtalar aracılığıyla, fiziksel mekânlar ve bankolar gibi benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Sağlık verileriniz başta olmak üzere, Özel Tesla tarafından işlenecek özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz; adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, Türk Vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici ya da yabancı T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, Özel Tesla’ya özgü protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz; banka hesap numaranız, IBAN numaranız, ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler; tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız, Özel Tesla ve bağlı kuruluşlarını ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz yürürlükteki Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme; Özel Tesla’nın iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma; çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; araştırma yapılması; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma; kimliğinizi teyit etme; Özel Tesla ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; Özel Tesla sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma; size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi hasta ve sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz”, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Özel Tesla’ya ve/veya ve dış hizmet sağlayıcılarına ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza edilebilecektir.

4-Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Özel Tesla’nın ilgili mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanması amacı ile hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilere, hizmet sağlayıcılarına, kanunen yetkili üçüncü kişilere, Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, sevk edildiğiniz veya kendinizin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler (avukatlar, vergi danışmanları, denetçiler vb.), düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içindeki veya yurt dışındaki laboratuvarlar,  Kanun’un 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak paylaşılabilecektir veya onlara aktarılabilecektir.

5-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Özel Tesla tarafından sözleşme ilişkisinin ifası gereğince veya meşru menfaatimize dayalı hukuki sebeplerle ve opsiyonel çerezlerin kullanımını kabul etmeniz halinde size özel tanıtım faaliyetlerini yürütmek için açık rızanıza ilişkin hukuki sebeple toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Özel Tesla tarafından elektronik ortamda, sitemiz aracılığı ile; kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

Ancak, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında açıkça belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

5-Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

* Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;

* Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme;

* Kişisel verilerinin işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

* Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;

* Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme;

* Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;

* Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, bu zararın giderilmesini talep etme.

6-Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

  • Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için [www.teslaemar.com] linkinde yer alan “ Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form ”u kullanabileceklerdir.
  • Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
  • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla [Çukurambar Mah. 1425. Cad. No:21B Çankaya/ANKARA] adresine iletilmesi,
  • Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak teslaemar@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
  • Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
  • Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi[1] üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
  • Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

[1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

 

 

Image

00

Mutlu Müşterilerimiz

00 +

Uzman Ekibimiz

00 +

Yıllık Tecrübe

Copyright @2024 Özel Tesla Emar Merkezi.Bütün Hakları Saklıdır. Katre Project